Kauka-Kuuttien kasvokkain tapahtuva partiotoiminta jää tauolle – Kauka-Kuutit stops face to face scouting for now

Kaikki toiminta on tauolla kunnes toisin ilmoitetaan. Tauko koskee viikoittaisia lähitapaamisia, retkiä, Kauka-Kuuttien joulujuhlaa ja muita tapahtumia. Myös johtajiston lähikokoontumiset on kielletty.

Onneksi tässä vaiheessa vuotta on enää muutama viikkotapaaminen jäljellä. Toivomme kovasti, että nyt tehtävät toimenpiteet niin partiossa kuin muuallakin yhteiskunnassa auttavat meitä palaamaan harrastuksen pariin normaalisti tammikuussa. 

Päätöksen taustalla on koronatilanteen paheneminen: Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että “lähikontaktit rajoitetaan saman kotitalouden tai pysyvyydeltään siihen rinnastettavien läheisten välille.” 

Vaikka päätös on ikävä ja aiheuttaa pettymyksen tunteita on tärkeää, että partio näyttää esimerkkiä ja elää kuten opettaa:
Tavoitteenamme on auttaa jäseniämme kasvamaan vastuullisiksi kansalaisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi ja silloin on hyvä, että aloitamme itsestämme.

Varovaisuusperiaate on nykytilanteessa on mielestämme parempi: mieluummin erehdytään liialla varovaisuudella, kuin tuudittaudutaan liialliseen turvallisuuden tunteeseen.

Etäpartio

Mietimme tapoja miten etäpartiota voisi toteuttaa. Suunnitteilla on verkossa toteutettavia partiokokouksia sekä oman perheen kesken toteutettava omatoimirastirata.

Ryhmänjohtajat tekevät itsenäisesti päätökset toteuttavatko he kauden viimeiset kolme viikkokokousta etäkokouksina vai jääkö ryhmä aikaistetusti joululomalle. Ryhmänjohtajat tiedottavat itse päätöksistään.


Kauka-Kuutit stops face to face scouting for now

All activities are paused until otherwise noted. This pause applies to weekly meetings at “kolo” as well as excursions, Kauka-Kuutti’s Christmas party and other events. Face-to-face meetings of the troop leaders are also prohibited.

Fortunately, at this point in the year, there are only a few weekly meetings left. We very much hope that the measures we are taking now, both on scouting and in the society in general, will help us return to normal routines in January.

The decision is based on the deterioration of the corona situation: the Helsinki Metropolitan Area Corona Coordination Group recommends that “close contacts be limited between the same household or close relatives of the same permanence.”

While the decision is tedious and causes feelings of disappointment, it is important that scouts sets an example and lives as it teaches:
Our goal is to help our members grow into responsible citizens and members of society, and for that, it is good that we start with ourselves.

The precautionary principle is better in our current situation: we would rather be mistaken with too much caution than being lulled into an excessive sense of security.

Remote scouting

We are considering the ways in which remote scouting could be implemented. There are plans for remote scout meetings online and a track route to be carried out with one’s own family.

Group leaders make independent decisions about whether to conduct the last three weekly meetings of the season as remote meetings or whether the group will start the Christmas holidays early. All group leaders will inform the group members of the ways they will proceed with the situation.